Remondi- ja garantiitingimused

OÜ Airwave remondi – ja garantiitingimused

OÜ Airwave müüdud toodetele kehtib võlaõigusseadusest tulenevalt kaheaastasele pretensiooni esitamise õigus. Kui oled ostetud kaupa tavapäraselt kasutanud ja õigesti hooldanud, kuid sellel ilmneb puudus, on Sul õigus esitada kauplejale pretensioon kahe aasta jooksul alates ostu tegemisest. Kaebuse esitamiseks otsi üles kauba ostutšekk, leping või mõni muu ostu tõendav dokument. Ära kasuta puudusega toodet edasi, sest sedasi võid defekti süvendada. Puudusega kauba korral on Sul õigus nõuda kauplejalt esmalt asja tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga. See, kumb variant on sobivam, lepitakse poolte vahel kokku, kuid reeglina valib OÜ Airwave ise, kas ta asendab tootmisveaga kauba uue kaubaga või tarnib varuosa.

Kui müüjal on põhjust kahelda, kas kaubal ilmnenud puudus on tingitud tootmispraagist või olete Teie selle põhjustanud, tõendavad vea tekkepõhjuseid asjatundjad. Kui ost on sooritatud:

 • enne 1. jaanuari 2022, siis on puuduse tekkimise põhjuste tõendamise kohustus 6 kuu jooksul pärast ostu tegemist müüjal, hiljem tuleb tõendamisega seonduv müüjaga kokku leppida.
 • pärast 1. jaanuari 2022, siis on puuduse tekkimise põhjuste tõendamise kohustus 1. aasta  jooksul pärast ostu tegemist müüjal, hiljem tuleb tõendamisega seonduv müüjaga kokku leppida.

Garantiikohustuse tekke eelduseks on Toote Edasimüüja nõuetekohane paigaldus (Sertifitseeritud paigaldus) ja õige kasutamine Lõpptarbija poolt (kasutusjuhendile vastav).  Garantiikohustust ei teki, kui Toote mittevastavuse lepinguga põhjustas:

 • Loomulik kulumine;
 • Ebaõige paigaldamine või kui Toodet paigaldas vastavat kutsekvalifikatsiooni mitte omav isik või tehti seda tema vastutusel;
 • Ostja poolne lõpptarbija hooletus või ebapiisav järelevalve või hooldus;
 • Äike või mõni muu loodusnähtus (force majeure);
 • Toodet on kasutatud lõpptarbija poolt selleks mitte ettenähtud eesmärkidel ja/või viisil;
 • Toodet on garantiiaja jooksul remontinud või parandanud isik, kes ei oma vastavat kutsekvalifikatsiooni või tunnistust;
 • Ostja on iseseisvalt Toodet täiendanud või modifitseerinud;
 • Tooted ja detailid, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud;
 • Voolukõikumine (ala – või ülepinge);

Garantiikohustuse sisu

 1. Toote mittetöötava Osa või tehase defekti väljaselgitamine kuulub Toote paigaldanud ettevõtte (Edasimüüja) kompetentsi ning on nimetatud ettevõtte riisiko.
 2. Garantiikohustus hõlmab üksnes garantii korras välja vahetamisele kuuluvat mitte-töötavat Osa (varuosa).
 3. Kulud, mis seonduvad mitte töötava osa defekteerimise/väljaselgitamise, transpordiga ning Toote/Osa välja vahetamisga ei ole hõlmatud garantiikohustusega ning kuuluvad Edasimüüja poolt hüvitamisele va. ainult Juhul kui Tootja tehas on teinud toote/komponendi kohta tagasikutsumise st. kompenseerib defekt-toote kulu.
 4. Maaletooja ei vastuta Ostja ega kolmandate isikute ees mistahes kaudsete kahjude eest. Garantiikohustuse puhul tarnib maaletooja mitte töötava Osa enda kulul lühima võimaliku aja jooksul, maaletooja lattu;
 5. Õigusaktidest tulenevalt või muul moel ettenähtud garantiid, tingimused ja muud sätted välistatakse, välja arvatud sellised, mida ei ole võimalik välistada õigusaktidest tulenevatel põhjustel;
 6. Kahtluse korral, et Toode on paigaldatud mittevastavuses paigaldusjuhendiga või on esinenud muud garantiikohustust välistavad asjaolud, jätab Maaletooja garantiijuhtumi korral endale õiguse teostada kontrolli mittetöötava Toote/Osa üle. Samuti on Maaletoojal õigus kaasata vastavaks kontrolliks omal vabal valikul ekspert.
 7. Juhul, kui Maaletooja ja/või eksperdi teostatava ülevaatuse käigus ilmneb, et Toode ei ole defektne või toote korrapärast kasutamist takistavad vead projekteerimisel, paigaldusel või häälestamisel, koostab Maaletooja või esindaja ülevaatusakti, kus fikseeritakse ülevaatus tulemused ning Maaletooja/Edasimüüja ettekirjutised. Edasimüüja/Lõpptarbija kohustub tasuma kõikide Toote ülevaatamisega seotud kulude eest Maaletoojale, vastavalt Maaletooja poolt esitatud arvele ning täitma Maaletooja ettekirjutused enda kulul lühima võimaliku aja jooksul. (max 5 päeva jooksul)
 8. Maaletooja võib taganeda garantiikohustuse täitmisest sõltuvalt ülevaatuse käigus tehtud ettekirjutuste tõsidusest ka ajutiselt, kuni Maaletooja poolsete ettekirjutuste täitmiseni Edasimüüja/Lõpptarbija poolt, või jäädavalt.
 9. Garantii menetlemise aluseks on müügiarve, seerianumber ja toote täpne mark ning korrektselt täidetud reklamatsioonileht.
 10. Toote rikke kõrvaldamiseks vajaminevad varuosad (Toote osad) väljastatakse arve alusel, maksetähtajaga 7 päeva või krediidi puudumisel ettemaksuga.
 11. Vahetatud varuosa koos nõuetekohaselt täidetud reklamatsioonilehega (kodulehel) tuleb tagastada Airwave OÜ hooldusosakonda (Kesk-Sõjamäe 7) hiljemalt arve maksetähtajaks.
 12. Juhul kui Edasimüüja on tagastatud defektse detaili/toote ning reklamatsioonileht vastavad garantiitingimustele, väljastab Müüja peale defektse detaili/toote tagastamist ning korrektselt täidetud reklamatsioonilehe saamist kreeditarve.
 13. Tähtaegselt tagastamata varuosade ja/või reklamatsioonilehe puhul kuulub arve tasumisele ning hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
 14. Hilisem Toote või Tooteosa tagastamine ei vabasta Ostjat maksekohustusest.
 15. Vastavalt võimalusele ja kokkuleppel võib Maaletooja defekteerida, remontida või parandada defektse Toote tasu eest ise. Tasu nimetatud tööde eest võetakse vastavalt kehtivale OÜ Airwave  hooldus- ning avariitöödehinnakirjale.
 16. Kui Edasimüüja ettevõte on pankrotistunud või ei täida Tootja-Maaletooja poolseid paigaldus/garantiikohustusi võtke ühendust meilil: hooldus@airwave.ee ja soovitame Teile antud piirkonnas uut Edasimüüjat.
 • Maaletooja (Airwave OÜ) on seadme paigaldusettevõttele tarninud/müünud  ettevõte.
 • Edasimüüja/Paigaldus ettevõte on lõppkliendile maaletooja poolt tarnitud seadmed müünud ja paigalduse/hoolduse teostanud juriidiline isik, kes omab vastava kvalifikatsiooniga kutsetunnistust ja valdkonna tegevusluba.
 • Lõpptarbija on lõplik OÜ Airwave poolt tarnitud seadmete kasutaja, objektil kus seadmed töötavad.
  https://ttja.ee/eraklient/tarbija-oigused/tarbija-oigused-ja-kohustused/puudusega-toode-muugigarantii
 • Soovitused lõppkliendile ja kvaliteetse hoolduse kasud
  • Korrektselt hooldatud kütte- või jahutusseade säilitab passistatud võimekuse aastateks.
  • Hooldatud soojuspump töötab alati säästlikult ja efektiivselt.
  • Hooldustööd aitavad vältida ja ennetada seadmete rikkeid.

Mida hoolduse raames tehakse?

 • Tarbevee mahuti anoodi- ja paisupaagi rõhkude kontroll (maasoojus- ja õhk-vesi soojuspumbad).
 • Siseosa filtrite kontroll ja puhastamine.
 • Soojusvaheti ülevaatus, tsirkulatsioonipumba, mudafiltri ja veevooluanduri avamist ja puhastamist.
 • Välisosa soojusvaheti ülevaatus (v.a. maasoojuspump) ja maasoojuspumba maakontuuri mudafiltri puhastamist.
 • Elektrikontaktide- ja signaalide liikumise kontroll.
 • Külmaaine temperatuuride ja rõhkude kontroll (v.a. maasoojuspump).
 • Seadmete visuaalne ülevaatus ja töörežiimide kontroll.

Reklamatsioonilehe vorm

REKLAMATSIOONILEHT (VORM)