Isikuandmete töötlemise tingimused

Isikuandmete töötlemise tingimused

 1. Vastutav töötleja
  • Teie isikuandmete vastutav töötleja on osaühing Airwave (edaspidi nimetatud Airwave), äriregistri kood 10619261, asukoht Kesk-Sõjamäe tn 7, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415.
  • Isikuandmete töötlemise tingimustega seonduvate küsimuste või avalduste korral on Teil võimalik pöörduda Airwave’i klienditeeninduse poole alljärgnevatel kontaktandmetel:

E-posti aadress: info@airwave.ee

Telefon: +372 600 0970

Aadress: Suur-Sõjamäe 50a, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 11415

 1. Isikuandmete liigid ja allikad
  • Airwave’i poolt töödeldavad isikuandmed hõlmavad isikuandmeid, mille olete Airwave’ile esitanud (näiteks küsimuse või avalduse esitamisel ja lepingu sõlmimisel) või mis on muul viisil Airwave’ile teatavaks saanud (näiteks lepingu täitmisel), eelkõige:
   • isiklikud andmed (näiteks eesnimi, perekonnanimi, isikukood);
   • kontaktandmed (näiteks e-posti aadress, telefoninumber, postiaadress);
   • panga andmed (näiteks panga nimi, pangakonto number);
   • toodete ja teenustega seotud andmed (näiteks andmed huvipakkuvate või tellitud toodete ja teenuste kohta, sõlmitud lepingute ja nende täitmise ja rikkumise asjaolude, sealhulgas maksete ja võlgnevuste, kohta);
   • suhtlusandmed (näiteks e-kirjavahetus).
  • Selleks, et Airwave saaks Teie tooteid või teenuseid puudutava konsultatsiooni või pakkumuse sooviavaldust menetleda, on vajalik Teie eesnime, perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbri ja maakonna esitamine. Selleks, et Airwave saaks Teiega lepingu sõlmida, on vajalik ka ülejäänud punktides 1.1 ja 2.1.2 sätestatud isikuandmete esitamine.
 2. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja alus
  • Teie taotluse alusel lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks või Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks:
   • küsimuste ja avalduste menetlemise eesmärgil – eelkõige isiklikud andmed, kontaktandmed, suhtlusandmed;
   • toodete müügi või teenuste osutamise eesmärgil – eelkõige isiklikud andmed, kontaktandmed, toodete ja teenustega seotud andmed, suhtlusandmed;
   • arveldamise eesmärgil – eelkõige isiklikud andmed, kontaktandmed, panga andmed, toodete ja teenustega seotud andmed;
   • õigusnõuete koostamise, esitamise ja kaitsmise eesmärgil – isiklikud andmed, kontaktandmed, panga andmed, toodete ja teenustega seotud andmed, suhtlusandmed.
  • Airwave’i juriidilise kohustuse täitmiseks:
   • raamatupidamis- ja maksukohustuste täitmise, sealhulgas raamatupidamise algdokumentide ja maksustamise seisukohalt tähendust omavate dokumentide säilitamise eesmärgil – eelkõige isiklikud andmed, kontaktandmed, panga andmed, toodete ja teenustega seotud andmed;
   • õigusaktidest tulenevate teavitus- ja aruandluskohustuste täitmise eesmärgil – eelkõige isiklikud andmed, kontaktandmed, toodete ja teenustega seotud andmed.
  • Airwave’i õigustatud huvi alusel:
   • lähtuvalt Airwave’i õigustatud huvist analüüsida klientide rahulolu toodete, teenuste ja klienditeenindusega ning arendada tooteportfelli, teenuseid ja klienditeenindust –tooteportfelli, teenuste ja klienditeeninduse analüüsi ja arendamise eesmärgil – eelkõige isiklikud andmed, kontaktandmed, toodete ja teenustega seotud andmed, suhtlusandmed;
   • lähtuvalt Airwave’i õigustatud huvist koostada oma majandustegevuse analüüse ja aruandeid – majandustegevuse analüüside ja aruannete koostamise eesmärgil – eelkõige isiklikud andmed, toodete ja teenustega seotud andmed;
   • lähtuvalt Airwave’i õigustatud huvist koostada, esitada ja kaitsta või käsutada õigusnõudeid – õigusnõuete koostamise, esitamise, kaitsmise ja käsutamise eesmärgil –isiklikud andmed, kontaktandmed, panga andmed, toodete ja teenustega seotud andmed, suhtlusandmed;
   • lähtuvalt Airwave’i õigustatud huvist teostada müüdud toote või teenusega samasuguste toodete või teenuste otseturundust elektroonilise side seaduses sätestatud tingimustel – müüdud toote või teenusega samasuguste toodete või teenuste otseturunduse ja kaasneva profiilianalüüsi eesmärgil – elektroonilised kontaktandmed.
  • Teie nõusoleku alusel:
   • Teie avalduste Airwave’i edasimüügi ja paigalduse partnerile lahendamiseks edastamise eesmärgil, kui Teie avaldus puudutab jaemüüki – eelkõige isiklikud andmed, kontaktandmed, toodete ja teenustega seotud andmed, suhtlusandmed;
   • Airwave’i toodete ja teenuste otseturunduse ja kaasneva profiilianalüüsi eesmärgil – eelkõige isiklikud andmed, kontaktandmed, toodete ja teenustega seotud andmed, suhtlusandmed.
 3. Isikuandmete vastuvõtjad
  • Airwave avaldab Teie isikuandmeid üksnes vastuvõtjatele, sealhulgas volitatud töötlejatele ja kolmandatele isikutele, kelle kategooriad on alljärgnevad:
   • Airwave’ile raamatupidamisteenuseid osutavad isikud;
   • Airwave’ile e-arvete ja majandustarkvara teenuseid osutavad isikud;
   • Airwave’ile makseteenuseid osutavad isikud;
   • Airwave’ile posti- ja sideteenuseid osutavad isikud;
   • Airwave’ile analüüsi ja turunduse teenuseid osutavad isikud;
   • Airwave’ile õigusteenuseid osutavad isikud;
   • Airwave’ile võlgade sissenõudmise teenuseid osutavad isikud;
   • isikud, kes töötlevad isikuandmeid Airwave’i või volitatud töötleja otseses alluvuses;
   • Airwave’i edasimüügi ja paigalduse partnerid;
   • isikud, kellele Airwave on oma nõuded loovutanud.
  • Airwave võib õigusaktidest tulenevalt olla kohustatud avaldama Teie isikuandmeid avaliku sektori asutustele, kes võivad kooskõlas õigusaktidega saada isikuandmeid seoses konkreetse päringuga (näiteks Andmekaitse Inspektsioon, kohtud, kohtutäiturid jne). Nimetatud avaliku sektori asutusi ei peeta vastuvõtjaks, aga nad töötlevad kõnealuseid andmeid kooskõlas kohalduvate andmekaitsenormidega vastavalt töötlemise eesmärkidele.
  • Airwave avaldab ja/või edastab Teie isikuandmeid igale konkreetsele vastuvõtjale üksnes juhul ja niivõrd, kui ja kuivõrd see on vajalik punktis 3 sätestatud eesmärkidel.
  • Airwave ei edasta Teie isikuandmeid kolmandale riigile ega rahvusvahelisele organisatsioonile.
  • Isikuandmete vastuvõtjate nimekirjaga on võimalik tutvuda Airwave’i klienditeeninduse kaudu niivõrd, kuivõrd vastuvõtjate andmed ei ole konfidentsiaalsed või Airwave’i ärisaladuseks.
 4. Isikuandmete säilitamise tähtaeg
  • Airwave säilitab Teie isikuandmeid kuni isikuandmete säilitamine on vajalik punktis 3 sätestatud eesmärkidel (näiteks avalduste menetlemise eesmärgil kuni avalduse lahendamiseni, toodete müügi ja teenuste osutamise eesmärgil kuni vastava lepingu täitmiseni, arveldamise ja õigusnõuetega seotud eesmärkidel kuni õigusaktidest tulenevate õigusnõuete aegumistähtaegade möödumiseni või õigusnõuete lõppemiseni, nõusoleku alusel toimuva töötlemise puhul kuni eesmärgi saavutamise või nõusoleku tagasivõtmiseni, jne) või kuni isikuandmete säilitamine on õigusaktide kohaselt kohustuslik (näiteks raamatupidamis- ja maksukohustuste täitmise eesmärgil reeglina 7 aastat).
  • Täpsema info saamiseks Teie isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta pöörduge palun Airwave’i klienditeeninduse poole punktis 2 sätestatud kontaktandmetel.
 5. Automatiseeritud otsused ja profiilianalüüs

Airwave ei võta Teie suhtes vastu otsuseid, mis põhinevad üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, ning mis toovad kaasa Teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldavad Teile sarnast märkimisväärset mõju.

 1. Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega
  • Õiguste realiseerimine

Oma alltoodud õiguste realiseerimiseks pöörduge palun Airwave’i klienditeeninduse poole punktis 1.2 sätestatud kontaktandmetel.

 • Õigus tutvuda andmetega

Teil on õigus paluda kinnitust selle kohta, kas teid käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse ning kui see nii on, tutvuda isikuandmetega ning teabega asjassepuutuvate isikuandmete liikide, nende allikate (kui need ei ole saadud Teilt), töötlemise eesmärkide, automatiseeritud otsuste ja profiilianalüüsi (kui asjakohane), vastuvõtjate või nende kategooriate, edastamise (kui asjakohane), kavandatava säilitamise ajavahemiku või ajavahemiku määramise kriteeriumide ja Teie õiguste kohta.

 • Õigus andmete parandamisele

Teil on õigus paluda, et parandataks Teid puudutavad ebaõiged isikuandmed ning täiendaks mittetäielikke isikuandmeid sealhulgas täiendava õiendi esitamise teel kirjalikult.

 • Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“)

Teil on õigus paluda, et kustutataks Teid puudutavad isikuandmed, kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi; võtate töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks; esitate vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes (ja asjakohasel juhul puuduvad töötlemiseks ülekaalukad õiguspärased põhjused); isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; isikuandmed tuleb kustutada täitmaks Airwave’i suhtes kohalduvast õigusest tulenevat juriidilist kohustust; või isikuandmeid koguti seoses infoühiskonna teenuste pakkumisega otse lapsele.

Teil ei ole õigust paluda isikuandmete kustutamist määral mil nende töötlemine on vajalik isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud juhtudel, näiteks sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks, kohalduva õigusega ette nähtud Airwave’i juriidilise kohustuse täitmiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks jne.

 • Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Teil on õigus paluda isikuandmete töötlemise piiramist, kui vaidlustate isikuandmete õigsuse, Airwave’i poolt isikuandmete õigsuse kontrollimise ajaks; isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Te ei taotle nende kustutamist; Airwave ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on Teile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või esitate isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite, ajaks, kuni kontrollitakse, kas Airwave’i õiguspärased põhjused kaaluvad üles Teie põhjused.

 • Õigus esitada vastuväiteid

Kui Teie isikuandmete töötlemise aluseks on avalikes huvides oleva ülesande täitmine või avaliku võimu teostamine või Airwave’i või kolmanda isiku õigustatud huvi, on Teil õigus oma konkreetsest olukorrast lähtuvalt esitada isikuandmete töötlemise, sealhulgas profiilianalüüsi, suhtes vastuväiteid. Sellisel juhul ei töötle Airwave enam Teie isikuandmeid, välja arvatud kui Airwave tõendab, et töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis on ülekaalukas, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.

 • Andmete ülekandmise õigus

Kui töötlemine põhineb Teie nõusolekul või on vajalik Teie osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt Teie taotlusele ning töödeldakse automatiseeritult, on Teil õigus saada Teid puudutavaid isikuandmeid, mille olete Airwave’ile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale.

Teil on õigus paluda, et Airwave edastab andmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.

 • Õigus nõusoleku tagasivõtmisele

Kui Teie isikuandmete töötlemise aluseks on Teie nõusolek, on Teil õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

 • Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele

Ilma, et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on Teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, kui olete seisukohal, et Teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub isikuandmete kaitse üldmäärust või muid isikuandmete kaitset puudutavaid õigusakte.